Det ska va gött å leva, annars kan det kvitta
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

 

För den ideella föreningen Malmö Tennisklubb med hemort i Malmö kommun.

 

 

Bildad i oktober 1899. Fusionerade 15 december 1999 med Bellevue Tennisklubb bildad år 1935 och hette därefter fram till årsmöte 2021 Malmö Bellevue Tennisklubb.

 

Stadgarna antagna på årsmöte den 15 april 2000.

Ändring av § 20 fastställd på årsmöte 12 mars 2005.

Ändringar av §§ 11, 14, 15, 20, 23, 25 och 27 fastställda på årsmöte 10 mars 2007.

Ändring av § 1 fastställd på årsmöte 29 mars 2015.

 

 

IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING

 

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt som psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

 

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till var och ens värderingar.

 

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

 

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMERLSER

 

 

1 §                 Ändamål

 

Föreningen skall främst bedriva tennisverksamhet för alla åldrar.

 

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att:

 

Genom sociala aktiviteter skapa trivsel och gemenskap för sina medlemmar.

 

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

 

2 §                 Sammansättning

 

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

3 §                 Tillhörighet m.m.

 

Föreningen är medlem i följande specialförbund (SF): Svenska Tennisförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

 

Föreningen tillhör dessutom det distriktsförbund (DF) inom vars området föreningens hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

 

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

 

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

4 §                 Beslutande organ

 

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

 

5 §                 Firmateckning

 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

 

6 §                 Verksamhets- och räkenskapsår

 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

 

7 §                 Stadgetolkning m.m.

 

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 29 §.

 

8 §                 Stadgeändring

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ett årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

9 §                 Upplösning av förening

 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antal avgivna röster.

 

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningen handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

 

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

 

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

 

10 §               Medlemskap

 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

 

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

 

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

 

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

11 § Utträde

 

Medlem som omedelbart vill utträda ur föreningen, skall anmäla detta till styrelsen eller den som delegerats för uppgiften enligt 10 § och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

12 §               Uteslutning mm

 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denna har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetet föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

 

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen istället meddela medlemmen varning.

 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

 

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

13 §               Medlems rättigheter och skyldigheter

 

Medlem

 

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

 

 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,

 

 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

 

 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

 

 • skall betala de avgifter som beslutats av föreningen.

 

14 §         Deltagande i den idrottsliga verksamheten

 

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

 

Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.

 

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

 

 

15 §         Tidpunkt, kallelse

 

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Kallelse till årsmöte skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. I kallelsen skall även nuvarande styrelse och valberedningens förslag till kommande styrelsesammansättning anges.

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

16 §         Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

 

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet.

 

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmöte avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

17 §         Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

 

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på möte.

 

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

18 §         Beslutförhet

 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

19 §         Beslut och omröstning

 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

 

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om hen är röstberättigad. Är hen inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

20 §         Valbarhet

 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller revisor i föreningen.

 

För att få vara valbar som styrelsemedlem skall förslag ha inkommit till valberedningen senast tre veckor före årsmöte.

 

21 §         Ärenden vid årsmötet

 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/ räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan, samt behandling av budget för det kommande verksamhets-, räkenskapsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av
 14. föreningens ordförande för en tid av 1 år;
 15. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
 16. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
 17. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 18. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
 19. beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);
 20. Övriga frågor

22 §         Extra årsmöte

 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

 

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

 

 

VALBEREDNINGEN

 

 

23 §         Sammansättning, åligganden

 

Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade.

 

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen bör sammanträda 2 gånger/år.

 

Valberedningen skall senast fem veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

 

Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag lämpligen i kallelsen till årsmötet § 15.

 

 

REVISORER

 

 

24 §         Revision

 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

 

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

 

STYRELSEN

 

 

25 §         Sammansättning

 

Styrelsen består av ordförande samt 6 övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

 

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmöte fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Personen får utses till befattning inom styrelsen.

 

26 §         Styrelsens åliggande

 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

 

Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 24 § och,
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

 

Sekreteraren ska:

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt, samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,
 • se till att fattade beslut har verkställts,
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 

Kassören ska

 • föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
 • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisation m.fl.
 • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,
 • årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
 • föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,
 • se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 

27 §         Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

 

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

28 §         Överlåtelse av beslutanderätten

 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

 

TVIST

 

 

29 §         Skiljeklausul

 

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.